Jumu’ah Khutbah – 2011 Sep 23: Dr. Shaikh Muzaffar

Location: ISBC
Date: 23 Sep 2011
Khatib: Dr. Shaikh Muzaffar
      2011-09-23 Dr. Shaikh Muzaffar