Jumu’ah Khutbah – 2011 Sep 16: Dr. Syed Murshid

Location: ISBC
Date: 03 Feb 2012
Khatib: Dr. Syed Murshid
      2012-02-03 Dr. Syed Murshid