Jumu’ah Khutbah – 2011 Nov 18: Sh. Ashraf Raid

Location: ISBC
Date:18th Nov 2011
Khatib: Sh. Ashraf Raid
      2011-11-18 Sh Ashraf Raid