Jumu’ah Khutbah – 2011 Dec 30: Sh. Ashraf Raid

Location: ISBC
Date:30th Dec 2011
Khatib: Sh. Ashraf Raid
      2011-12-30 Sh Ashraf Raid