Jumuah Khutbah: 1st Jul 2011 – Dr Imtiaz Madani

Location: ISBC
Date: 1st Jul 2011
Khatib: Dr. Imtiaz Madani
      2011-07-01 Dr. Imtiaz Madani